DocentenInstrumentExtra'sNieuwsActiviteiten
Voorwaarden
  1. Het ondertekende inschrijfformulier geldt, na ontvangst door Muziekles Aalsmeer, als inschrijving.
  2. Bij plaatsing is sprake van een lesovereenkomst welke geldt gedurende de periode van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend.
  3. Opzeggen van de lesovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De opzegging dient vóór 1 juni door de betreffende docent te zijn ontvangen.
  4. Zonder schriftelijke opzegging blijft de lesovereenkomst voor de instrumentale opleiding van kracht.
  5. Bij afwezigheid van de docent(e) meer dan twee weken aansluitend heeft u recht op lesvervanging c.q. lesgeldrestitutie.
  6. Restitutie van lesgelden bij tussentijdse beëindiging van de Instrumentale opleiding is alleen mogelijk bij verhuizing buiten de gemeenten Uithoorn, Aalsmeer of de Ronde Venen (vanaf de eerste maand volgend op die van de verhuizing) en in geval van overmacht, zulks door de docent te bepalen. (Uitsluitend voor een kwart, half en driekwart cursusjaar.)
  7. De betaling van het lesgeld geschiedt per rekening, die u bij aanvang van de lessen toegezonden wordt. De betaling kan in twee termijnen plaatsvinden en dient binnen 60 dagen geheel te zijn voldaan.
  8. Het lesgeld voor cursussen korter dan twaalf lessen dient vóór aanvang van de cursus voldaan te worden.
  9. Lesgeldrestitutie bij cursussen korter dan twaalf lessen is niet mogelijk.


 

foto: Judith Glasbeek